วันที่ 7 ธันวาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ วัดนาฮาง ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่


      พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ ว่า “การบูชาพระตถาคตด้วยวัตถุ นั้นไม่สามารถดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้ การปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาที่สมควรแก่พระตถาคต บริษัททั้ง 4(ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา) ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นย่อมชื่อว่า สักการะเคารพบูชาพระตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด “

Web Site ที่เกียวข้อง : https://www.facebook.com/pages/วัดนาฮาง/628555533880140


กลับหน้าที่แล้วคลิกที่นี่