LINEBOTSOLUTION CHARITY

LINEBOTSOLUTION CHARITY

 • วันที่ 16 มกราคม 2563 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ทั้งยังทรงพระอนุญาตให้เชิญอักษรย่อประนามาภิไธย ไว้ในเครื่องหมายของมูลนิธิฯ

 • วันที่ 16 มกราคม 2563 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว

 • Çѹ·Õè 29 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ ÁÙŹԸÔʹѺʹعʶҺѹ¾ÂÒ¸ÔÇÔ·ÂÒ

  ¡è͵Ñ駢Öé¹àÁ×èÍ ¾.È. 2543 á¾·ÂìË­Ô§ÇÔ¨ÔµÃÒ àËÁÈÃÕªÒµÔ (¼ÙéÍӹǡÒÃʶҺѹ¾ÂÒÇÔ·ÂÒ ¢³Ð¹Ñé¹) à»ç¹¼ÙéàÃÔèÁ¡è͵Ñé§ áÅÐà»ç¹»Ãиҹ¡ÃÃÁ¡Òä¹áá â´ÂÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì à¾×èÍ - Êè§àÊÃÔÁʹѺʹع¡ÒþѲ¹Ò ¡Ô¨¡ÃÃÁµèÒ§æ¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¾ÂÒ¸ÔÏ ã¹Êèǹ·ÕèäÁèÊÒÁÒöàºÔ¡¨èÒÂä´é¨Ò¡·Ò§ÃÒª¡Òà - ãËé¡ÒÃʧà¤ÃÒÐËìªèÇÂàËÅ×Í­ÒµÔ¼ÙéµÒ·Õè¢Ò´á¤Å¹·Ø¹·ÃѾÂì ËÃ×ÍȾäÁèÁÕ­ÒµÔ - ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍÊÒ¸Òó»ÃÐ⪹ìÍ×è¹æ

 • Çѹ·Õè 29 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ãËé¡Ñº ÁÙŹԸÔÊÃéÒ§ÃÍÂÂÔéÁ »ÃÐà·Èä·Â

  ÁÙŹԸÔÊÃéÒ§ÃÍÂÂÔéÁ »ÃÐà·Èä·Â ãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×Í´éÒ¹ÈÑÅ¡ÃÃÁá¡éä¢ÀÒÇлҡáËÇè§à¾´Ò¹âËÇèáÅФÇÒÁ¼Ô´»¡µÔº¹ãºË¹éÒ á¡èà´ç¡ æ ·ÑèÇ»ÃÐà·Èâ´ÂäÁè¤Ô´¤èÒãªé¨èÒÂ

 • Çѹ·Õè 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ãËé¡Ñº ÁÙŹԸԪèǤ¹µÒºÍ´áË觻ÃÐà·Èä·Â ã¹¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Ù»¶ÑÁÀì

  ÁÙŹԸԪèǤ¹µÒºÍ´áË觻ÃÐà·Èä·Â ã¹¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Ù»¶ÑÁÀì à»ç¹Í§¤ì¡ÃàÍ¡ª¹ÊÒ¸Òó¡ØÈÅ·Õèä´éÃѺ¡ÒáàÇé¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´éáÅÐÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ µÒÁ»ÃСÒÈ¡ÃзÃǧ¡ÒäÅѧÅӴѺ·Õè 75 à»ç¹ÁÙŹԸÔÏ ·ÕèãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×ͤ¹¾Ô¡ÒÃáËè§áá㹻ÃÐà·Èä·Â â´ÂÁØ觪èÇÂàËÅ×ͼÙé¾Ô¡Ò÷ҧÊÒµҴéÇ¡ÒþѲ¹Ò¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒöáÅлÃÐʺ¡ÒÃ³ì ·Õè¨Óà»ç¹ã¹¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹâ´ÂÁÔä´éËÇѧ¼ÅµÍºá·¹ ¨Ñ´µÑ駢Öé¹ã¹»Õ ¾.È.2482

 • Çѹ·Õè 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ãËé¡Ñº ÁÙŹԸÔà´ç¡âäËÑÇã¨

  ÁÙŹԸÔà´ç¡âäËÑÇã¨à¡Ô´¢Öé¹ã¹»Õ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2524 â´Â¡ÅØèÁ¢Í§¼ÙéÁÕ¨ÔµÈÃÑ·¸Òã¹ÊÒ¸Òó»ÃÐ⪹ìÃèÇÁ¡Ñº¤³Ðá¾·Âì¼ÙéàªÕèÂǪҭ·Ò§âäËÑÇã¨à´ç¡ áÅдéǾÃСÃسҸԤس¢Í§ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒ¾Õè¹Ò§à¸Í à¨éÒ¿éÒ¡ÑÅÂÒ³ÔÇѲ¹Ò ¡ÃÁËÅǧ¹ÃÒ¸ÔÇÒÊÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ãì ·Õè·Ã§ÃѺÁÙŹԸÔÏäÇéã¹¾ÃÐÍØ»¶ÑÁÀìàÁ×èÍÇѹ·Õè 15 ÁÕ¹Ò¤Á 2527

 • Çѹ·Õè 7 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ãËé¡Ñº ÇÑ´¹ÒÎÒ§ µ.áÁè»éÒ¡ Í.ÇѧªÔé¹ ¨.á¾Ãè

  ¾ÃмÙéÁÕ¾ÃÐÀÒ¤à¨éÒµÃÑʡѺ¾ÃÐÍÒ¹¹·ì ÇèÒ “¡Òú٪ҾÃе¶Ò¤µ´éÇÂÇѵ¶Ø ¹Ñé¹äÁèÊÒÁÒö´Óç¾Ãоط¸ÈÒʹÒäÇéä´é ¡Òû¯ÔºÑµÔºÙªÒ à»ç¹¡Òú٪ҷÕèÊÁ¤ÇÃá¡è¾Ãе¶Ò¤µ ºÃÔÉÑ··Ñé§ 4(ÀÔ¡ÉØ ÀÔ¡ÉØ³Õ ÍغÒÊ¡ áÅÐÍغÒÊÔ¡Ò) ¶éÒà»ç¹¼Ù黯ԺѵԸÃÃÁÊÁ¤ÇÃá¡è¸ÃÃÁ ¼Ùé¹Ñé¹ÂèÍÁª×èÍÇèÒ ÊÑ¡¡ÒÃÐà¤ÒþºÙªÒ¾Ãе¶Ò¤µ ´éÇ¡Òú٪ÒÍѹÊÙ§ÊØ´ “

 • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริจาคเงินให้กับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ ๑๔ วัดสัมฤทธิบุญ ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่

  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ ว่า “การบูชาพระตถาคตด้วยวัตถุ นั้นไม่สามารถดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้ การปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาที่สมควรแก่พระตถาคต บริษัททั้ง 4(ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา) ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นย่อมชื่อว่า สักการะเคารพบูชาพระตถาคต ด้วยการบูชาอันสูงสุด “

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 มีพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็ก

 • วันที่ 30 ตุลาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 จากผู้มีจิตศรัทธา 5 ท่าน เพื่อดำเนินการเปิดบ้านเลี้ยงเด็กอ่อนในสลัม ดูแลเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี ในบริเวณล็อค 12 ชุมชนคลองเตย ในปีพ.ศ.2526

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

  มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ก่อกำเนิดขึ้นจากจุดเล็กๆ แห่งเมตตาจิตของครอบครัวคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ (ศตพร ดีพา) ที่ได้ให้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่บาดเจ็บ เจ็บป่วย มาตั้งแต่ปี 2524

 • วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ร่วมบริจาคเงินให้กับ โรงพยาบาลสงฆ์

  โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาล

 • วันที่ 29 กันยายน 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

  โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน แห่งที่ 2 ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • วันที่ 29 กันยายน 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิกระจกเงา

  มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล กระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของสังคม

 • วันที่ 14 กันยายน 2562 บริจาคเงินให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด ลพบุรี

  พระอุดมประชาทร ( อลงกต ติกฺขปญฺโญ ) ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกของสังคม ให้มีเมตตาและมนุษยธรรม ต่อผู้ป่วยเอดส์ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

 • วันที่ 14 กันยายน 2562 บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานกำเนิดโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อปี พ.ศ. 2535 เมื่อทรงทราบว่า รศ. นพ. เทอดชัย ชีวะเกตุ สามารถประดิษฐ์ขาเทียมที่มีน้ำหนักเบา จากขยะพลาสติกและมีราคาถูกกว่าขาเทียมต่างประเทศ

 • วันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริจาคเงิน มูลนิธิชัยพัฒนา

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา" โดย ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว

 • วันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริจาคเงิน มูลนิธิเด็ก

  มูลนิธิเด็กจัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ช่วยหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ, ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสม, ค้นหางานศิลปะ ดนตรี นิทานที่ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กในสังคม, ช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน, ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวให้เป็นรากฐานที่ดีแก่ชีวิตเด็ก และกระตุ้นเตือนสาธารณชนให้ตระหนักในเรื่อง "การพิทักษ์สิทธิ" ของเด็ก และ "ปัญหา" เด็กไทย

 • วันที่ 14 สิงหาคม 2562 บริจาคเงินทำบุญ ซ่อมแซม/สร้างห้องน้ำ

  บริจาคเงินทำบุญ ซ่อมแซม/สร้างห้องน้ำ นางสาวโสภา หล้าวงศ์สาย

 • วันที่ 14 สิงหาคม 2562 บริจาคเงิน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ทั้งยังทรงพระอนุญาตให้เชิญอักษรย่อประนามาภิไธย ไว้ในเครื่องหมายของมูลนิธิฯ